ALGEMENE VOORWAARDEN REELWOOD BVBA

 

 

Artikel 1          Algemeen

 

1.         Uitsluitend Belgisch recht is op de overeenkomst van toepassing. Uitsluitend het gerecht in het arrondissement Limburg is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Reelwood is gerechtigd een geschil ter kennis te brengen van de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever.

2.         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Reelwood of aan Reelwood gelieerde personen of rechtspersonen sluiten. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden van de hand gewezen.

3.         Opdrachtgever stemt er mee in dat de communicatie kan plaatsvinden via het in de offerte genoemde mailadres van de opdrachtgever.

 

 

Artikel 2          De overeenkomst

 

1.         Reelwood is alleen gebonden aan overeenkomsten die schriftelijk of digitaal tot stand zijn gekomen. Mondelinge afspraken, wijzigingen en dergelijke binden Reelwood niet.

2.         Ieder aanbod van Reelwood is vrijblijvend en onder voorbehoud van goedkeuring door de directie van Reelwood. Ieder aanbod vervalt indien het niet binnen 4 weken door de opdrachtgever schriftelijk of digitaal is aanvaard.

3.         Op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie wordt door Reelwood een offerte gemaakt. De bij een offerte behorende tekeningen, afbeeldingen, maten, gewichten en andere kenmerken gelden als een benadering. Wanneer deze offerte binnen 4 weken wordt aanvaard, komt onder de hiervoor genoemde voorwaarden een overeenkomst tot stand. De precieze inhoud van deze overeenkomst wordt na aanvaarding door Reelwood uitgewerkt in een orderbevestiging die digitaal aan de opdrachtgever wordt gezonden. De inhoud van deze schriftelijke orderbevestiging geldt als zijnde bindend tussen partijen tenzij de opdrachtgever binnen 2 werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging schriftelijk bezwaar maakt bij Reelwood onder vermelding van de aanmerkingen. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat de in de orderbevestiging genoemde hoeveelheden, kleur, draairichtingen, maten, afwerking etc. wordt gecontroleerd.

4.         Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de voor Reelwood ontbindende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van grondstoffen, materialen, energie en menskracht.

5.         Door Reelwood gehanteerde leveringstermijnen zijn bij benadering en dus geen fatale termijnen.

6.         De prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Reelwood is gerechtigd om deze prijzen tussentijds aan te passen aan eventuele wijzigingen in deze kostprijsbepa­len­de factoren, ook als deze wijzigingen reeds bij het sluiten van de overeenkomst waren te voorzien.

7.         Prijzen zijn exclusief omzetbelasting tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

8.         Reelwood is gerechtigd betaling op voorschotbasis te verlangen ook gedurende de uitvoering van de overeenkomst.

 

 

Artikel 3          De aflevering/montage

 

1.         Levering en indien overeengekomen montage vindt plaats op de overeengekomen leveringsdatum- en plaats. Reelwood kan deze datum tot 48 uur van tevoren wijzigen.

2.         De opdrachtgever zorgt er voor dat op de leveringsdatum- en plaats iemand aanwezig is en dat er vrije en onbelemmerde toegang is om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De opdrachtgever staat er voor in dat de plaats van levering bereikbaar en begaanbaar is voor voertuigen tot 40 ton.

3.         Wanneer de opdrachtgever om uitstel van de overeengekomen levering en/of montage verzoekt dan wel aflevering of montage niet mogelijk is door omstandigheden voor risico van de opdrachtgever, is Reelwood gerechtigd de kosten en schade op de opdrachtgever te verhalen. De opslagkosten worden vastgesteld op € 25,-- per bok per dag. In dat geval is de opdrachtgever tevens gehouden de overeengekomen prijs uiterlijk op de aanvankelijk overeengekomen leveringsdatum aan Reelwood te betalen.

4.         Bij levering dient de opdrachtgever de geleverde zaken op de dag van levering te controleren in het bijzijn van een vertegenwoordiger van Reelwood.

Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt:

            -           of de juiste zaken zijn geleverd;

            -           of de zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteit;

            -           of de kwantiteit conform de overeenkomst is.

5.         Reclames, waaronder wordt verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van de geleverde zaken of de aard van de verrichte diensten en andere gebreken aan de uitvoering van de over­eenkomst, dienen uiterlijk 8 dagen na levering van zaken of het beëindigen van de werkzaamheden, digitaal of schrif­te­lijk bij Reelwood te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de geleverde zaken en/of de verrichte werk­zaamheden in deugdelijke en goede staat te hebben aan­vaard en geen recht meer heeft op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

6.         Reclames kunnen slechts in behandeling worden genomen indien de zaken en/of het verrichte werk zich bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd.

In geval van twijfel zal de opdrachtgever hebben te bewij­zen dat dit het geval is.

7.         Indien een reclame gegrond wordt bevonden, kan Reelwood naar haar keuze de zaken dan wel de verrichte werkzaamheden waar de reclame betrek­king op heeft herstel­len, vervangen door zaken van vergelijkbare kwaliteit of aan de opdrachtgever vergoeden, met uitsluiting van elk ander recht op schade­vergoeding.

8.         Beschadigingen die niet met het oog zichtbaar zijn op 4 meter afstand leiden niet tot enige aanspraak zijdens opdrachtgever.         

9.         Alle folies met nerf lijken op hout maar zijn geen natuurproducten. Bij een natuurproduct kunnen afwijkingen leiden tot bepaalde optische effecten. Bij een folie met nerf kunnen identieke patronen ook leiden tot bepaalde optische effecten. Hier kan Reelwood geen reclames voor aanvaarden.

 10.      Reclames over zaken, verrichte werkzaamheden, danwel facturen geven de opdrachtgever niet het recht zijn beta­ling op te schor­ten.

 

  

 

Artikel 4          De betaling en eigendomsvoorbehoud

 

1.         De opdrachtgever dient hetgeen hij aan Reelwood verschuldigd is tijdig te betalen. De opdrachtgever heeft geen recht op korting, verrekening of opschorting.

2.         Indien niet tijdig wordt betaald kan Reelwood de aflevering of montage opschorten en wordt de opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die Reelwood hierdoor lijdt.

3.         Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1,5% per maand en vervalt eventueel eerder verleende korting zodat de bruto prijs verschuldigd wordt.

4.         Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever ter zake administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten een schadevergoeding verschuldigd aan Reelwood begroot op 10% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 500,--.

5.         Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Reelwood moet maken, waaronder de volledige proceskosten indien niet tijdig wordt betaald.

6.         Reelwood kan om haar moverende  redenen verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de nakoming van de betalingsverplichtingen en Reelwood is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten indien er reden is om te vrezen dat de opdrachtgever in de nakoming van verplichtingen tekort zal schieten.

7.         Reelwood blijft eigenaar van alle door haar te leveren en geleverde zaken totdat al

hetgeen de opdrachtgever aan Reelwood verschuldigd is, uit welke hoofde dan ook, volledig is betaald.

 

 

Artikel 5          Conformiteit en garantie

 

1.         Reelwood garandeert dat de geleverde zaken en diensten voldoen aan de overeengekomen specificaties en de redelijk gangbare kwaliteitseisen bij normaal gebruik onder normale omstandigheden.

2.         Garanties afgegeven door Reelwood zijn te allen tijde beperkt tot de waarde van de order.

3.         De garantieverplichting van Reelwood vervalt indien de opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten. De garantieverplichting vervalt eveneens indien het geleverde voor andere dan normale doeleinden wordt aangewend of door de opdrachtgever op onoordeelkundige wijze is gemonteerd, behandeld of onderhouden.

4.         Ieder tekort schieten door de opdrachtgever in een van zijn verplichtingen, waaronder niet tijdig betalen, ontheft Reelwood van haar garantieverplichtingen.

5.         Indien blijkt dat de servicedienst van Reelwood ten onrechte is ingeschakeld is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van € 250,-- per dagdeel exclusief BTW.

 

 

Artikel 6          Nakomingsproblemen

 

1.         De opdrachtgever kan de overeenkomst met Reelwood alleen ontbinden wanneer:

a.         Door Reelwood een schriftelijk vastgelegde uitdrukkelijk vermelde fatale leveringstermijn is overschreden met meer dan 14 werkbare dagen.

b.         Reelwood gebrekkige producten niet vervangt binnen 8 weken na ingebrekestelling door de opdrachtgever.

2.         Reelwood is niet aansprakelijk voor schade door de door Reelwood geleverde producten of verrichte diensten veroorzaakt aan de zijde van de opdrachtgever of derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Reelwood die de schade heeft veroorzaakt.

3.         Enige aansprakelijkheid van Reelwood is in elk geval beperkt tot directe schade en tot het bedrag van de order.

4.         Voor alle indirecte- en gevolgschade, waaronder gederfde winst en stagnatieschade,  is Reelwood nimmer aansprakelijk.

5.         In geval van niet-toerekenbare tekortkomingen is Reelwood gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op vergoeding van zijn schade. Reelwood is gerechtigd betaling te vorderen van zaken die reeds zijn geleverd of diensten die reeds zijn verricht. Onder niet-toerekenbare tekortkomingen wordt in ieder geval begrepen: werkstakin­gen, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Reelwood, transportproblemen, brand, overheids­maatregelen waaronder in- en uitvoerbeperkingen, be­drijfsstoringen bij Reelwood of haar leveranciers alsmede toerekenbare tekortkomingen van  leveran­ciers of onderaannemers van Reelwood, waardoor zij haar verplichtingen niet kan nakomen, danwel nakoming dermate bezwaarlijk of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Reelwood kan worden gevergd.

6.         Indien de opdrachtgever de overeenkomst niet nakomt voordat de productie is aangevangen, dan is hij aansprakelijk voor de door Reelwood geleden schade die vastgesteld wordt op 50% van orderwaarde. Indien de opdrachtgever de overeenkomst niet nakomt nadat de productie is aangevangen, dan is hij aansprakelijk voor de door Reelwood geleden schade die vastgesteld wordt op 100% van orderwaarde.

7.         Elke rechtsvordering van de opdrachtgever jegens Reelwood dient binnen 12 maanden na het ontstaan daarvan bij de bevoegde rechter te worden ingesteld, bij gebreke waarvan de vordering zal zijn vervallen.

 

 

Artikel 7          Persoonsgegevens

 

1.         Reelwood bewaart persoonsgegevens van de opdrachtgever voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

2.         Persoonsgegevens worden bewaard op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

3.         Reelwood bewaart deze gegevens gedurende de periode van de fiscale bewaarplicht, derhalve 7 jaar.

4.         Reelwood draagt zorg voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens vertrekt door de opdrachtgever, te beschermen.

5.         Door gebruik te maken van met de module online calculeren geeft de opdrachtgever toestemming aan Reelwood om de door de opdrachtgever ingevoerde persoons- en andere gegevens te verwerken. Reelwood zal deze gegevens verwijderen zodra de wettelijke bewaartermijn voor administraties is verstreken. 

 

  

Artikel 8          Transportbokken

 

1.         Transportbokken (bokken) mogen uitsluitend worden gebruikt voor transport van het gekochte en te leveren product.

2.         Vanaf het moment van levering is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de bok, dit tot het moment dat de bok door Reelwood is opgehaald. Schade is voor rekening van de opdrachtgever.

3.         Indien een bok niet binnen 28 dagen door de opdrachtgever aan Reelwood ter beschikking is gesteld, is een vergoeding verschuldigd van € 20,-- per bok per dag exclusief BTW totdat de bok alsnog is ingeleverd of de nieuwprijs van een bok aan Reelwood is vergoed. Indien een bok vermist, gestolen, onherstelbaar beschadigd of anderszins verloren is geraakt, is de opdrachtgever daarnaast een schadevergoeding verschuldigd ter grootte van de prijs van een nieuwe bok.

4.         Indien op het afgesproken ophaalmoment geen bok wordt aangetroffen, is de opdrachtgever per vergeefse ophaalrit een vergoeding verschuldigd van € 85,-- exclusief BTW.

 

 

 

v21-1

Download
Reelwood BVBA - Algemene voorwaarden 2021 (v21-1)
Reelwood BVBA - Algemene voorwaarden (v2
Adobe Acrobat document 78.2 KB
Download
Montage handleiding
Montagehandleiding Reelwood Gevelpanelen
Adobe Acrobat document 268.4 KB

Reelwood 2Tone flyer
Reelwood 2Tone flyer
Reelwood Folder
Reelwood Folder
Officieel Realwood partner
Officieel Realwood partner
Klacht melding
Klacht melding